Kabl za uzemljenje i kratko spajanje


Kat. br. 372053                                                                                       Kat. br. 372054
Tip: ESQ                                                                                                   Tip: SCD
 

 

Kabl za uzemljenje ESQ                                                                           Kabl za kratko spajanje SCD   
 
Kabl za uzemljenje ( ESQ ) ima svrhu da se preko njega privremeno ili po potrebi stalno uzemlji samonoseći kablovski snop SKS bez prethodnog uklanjanja izolacije. Jedna strana kabla za uzemljenje uvek mora biti pravilno postavljena na uzemljivač stuba električne mreže. 
 
Kabl za kratko spajanje ( SCD ) ima svrhu da  napravi pouzdanu privremenu ili stalnu izolovanu vezu između samonosećeg kablovskog snopa i kabla za uzemljenje ( ESQ ).
Kabl za kratko spajanje ima mogućnost da se postavi na 6 Marel CBS ( CDR) + PMCC stezaljki i na jedan uzemljivač ( ESQ ).
 
 Povezivanje se vrši na sledeći način : Na samonoseći kablovski snop SKS  se ugrađuje Marel izolovana vodonepropusna strezaljaka tip CBS ili CDR sa ugrađenim Marel PMCC priključkom, na PMCC priključak se postavlja jedna strana kabla za kratko spajanje (SCD ) a sa druge strane se tog istog kabla se postavlja kabl za uzemljenje ( ESQ ). 
 
Jedan Marel komplet ESQ + SCD može da uzemlji do 6 električnih vodova samonosećeg kablovkog snopa.
 
Ugradnjom ovog tipa uzemljivača povećava se bezbednost na radu i bezbednost od strujnog udara. Marel CBS ( CDR )   + PMCC inastalacija na samonosećem kablovskom snopu SKS je trajna i može da se koristi neograničeno puta za ostvarivanje veze sa kablom za uzemljene ( ESQ ) preko kabla za kratko spajanje ( SCD ). 
 
Korišćenjem ove aplikacije ne dolazi do oštećenja samonosećeg kablovskog snopa ( SKS ) u smislu uklanjanja izolacije, to samo po sebi povećava bezbednost pri radu. 

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs